Billiga insatsrr

Sotbrand

Om det finns mycket sot i rökkanalema på grund av eventuellt dålig förbränning eller pyreldning finns risk för sotbrand i skorstenen. Då blir temperaturen i skorstenen lätt 1000°C vilket kan leda till överhettning och brand i huset. För att minska risken för sotbrand behöver skorstenar och eldstäder sotas regelbundet. Det finns även en viss risk för sotbrand efter det att skorstenen har sotats. Främst om det var mycket tjära i skorstenen. Orsaken är att draget förbättras när skorstenen rensas och de lättantändliga tjärbeläggningama friläggs. Med bra drag i skorstenen får man högre rökgastemperaturer i skorstenen och den kvarvarande tjäran antänds. I allmänhet blir en sådan sotbrand inte långvarig och den blir betydligt mindre än om skorstenen inte skulle ha rensats.