Otät skorsten

Yttre skador kan bero på vibrationer i marken på grund av sprängning eller liknade. Det kan även handla om sönderbrytningar på grund av att skorstenen har monterats med en sidodragning. Om inte skorstenen har monterats rätt från början kan det uppstå skador efter en tids användning. Innan man väljer hur man ska reparera en skorsten måste orsaken till skadan konstateras. Om skadan beror på konstruktiva fel måste dessa åtgärdas först eftersom ett konstruktivt fel snabbt återkommer om inget görs åt felet. Ett exempel är när en sidodragning av skorstenen är fel utförd. Då kan extra stagningar behövas. Skorstenen kanske till och med behöver byggas om från grunden.

Skadorna kan delas in i två kategorier.
* Otäta rökkanaler
* Utförande som leder till för höga temperaturer.

Den vanligaste typen av skada är otäta rökkanaler. Dessa skador repareras vanligen med ett nytt inre foderrör som insatsrör. Fel som kan leda till brandfarliga temperaturer är svårare att reparera. Det kan då krävas ingrepp i huset så att avståndet mellan skorstenen och brännbara väggar blir större. Reparationen bör utföras med produkter som är typgodkända eller på annat sätt certifierade.